Lees in 3 stappen meer over Dynamis Taxaties Zorgvastgoed

Lees in 3 stappen meer over Dynamis Taxaties Zorgvastgoed

Zorgvastgoed

Dynamis Taxaties voor al uw zorgvastgoed

Afschaffing van het bouwregime, invoering van een normatief bekostigingssysteem, normatieve huisvestingscomponent (NHC), leegstand en daarbij behorende financiële risico’s voor rekening eigenaar pand of zorgexploitant? Scheiden van wonen en zorg?

De kracht van onze taxaties:
1. Landelijk Zorgvastgoed team met lokale verankering
2. DESTEP analyse
3. Beoordeling van: Markt, Pand en Exploitant

Dynamis Taxaties Nederland is niet zomaar een taxatiebureau. Wij hebben naast onze afdelingen Residentieel en Leisure tevens een afdeling maatschappelijk vastgoed taxaties. Een belangrijke poot hierbinnen neemt het Zorgvastgoed in.

Taxeren van Zorgvastgoed op basis van marktwaarde is nieuw. In tegenstelling tot de woningmarkt, kantorenmarkt of winkelmarkt zijn er relatief weinig openbare referenties aanwezig. Echter heeft Dynamis Taxaties met haar taxateurs en makelaars, verdeeld over 40 kantoren in Nederland, al een aanzienlijke hoeveelheid referenties in haar bezit. Deze worden wekelijks gemonitord en aangevuld door onze researchafdeling.

Zorgvastgoed

College Sanering Zorginstellingen

Alvorens een instelling een object in de markt kan zetten, waar het College Sanering bij betrokken is, dient de instelling tenminste één onafhankelijke taxatie uit te laten voeren. Aan de hand van het doel en type object zal de taxateur kunnen bepalen welk waarde begrip gehanteerd moeten worden en waar de accenten in het taxatierapport gelegd moet worden.

Het college kan vervolgens op basis van het doel en de waarde begrippen toetsen of het een goede taxatie is. Er wordt getaxeerd op basis van toekomstig gebruik. Verder weten onze taxateurs aan welke minimale criteria de taxatierapporten moeten voldoen.

Voor beide zorgsectoren zijn wij in staat te taxeren. In een aantal gevallen is er zelfs sprake van een combinatie. Daar waar één gebouw een ziekenhuis, een hospice en winkels herbergt zullen wij meerdere rekenmethodieken gebruiken.

Zorgvastgoed

Exploitatie gebonden waardering en huur overeenkomst

Exploitatie gebonden waardering

In een groot gedeelte van de Zorgvastgoedobjecten wordt gebruikt voor zorgexploitatie. De taxateur zal het object als zodanig taxeren. Naast het beoordelen van het object zal de taxateur ook de markt en de exploitant beoordelen.

Huurovereenkomsten

De aanwezigheid en invloed van huurovereenkomsten op de waarde van het object wordt door de taxateur meegewogen. Dit vergt een gedegen kennis van het huurrecht voor commercieel vastgoed alsmede woningen.

Extramurale zorg is een vorm (intensieve) thuiszorg voor mensen met een zorgindicatie die niet zijn opgenomen in zorginstelling. De trend is dat verhuizing naar intramurale zorg kan worden uitgesteld of kan worden voorkomen. Intramurale zorg is gezondheidszorg die gedurende een afgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleegtehuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ook hier is soms sprake van een combinatie in één gebouw.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie