Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Dynamis Taxaties met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Dynamis verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Dynamis Taxaties worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Dynamis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Dynamis Taxaties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Dynamis Taxaties opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Dynamis Taxaties alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Dynamis Taxaties niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Dynamis Taxaties worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Dynamis Taxaties uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Dynamis Taxaties worden onderhouden wordt afgewezen.

Disclaimer email

De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor degene aan wie het is geadresseerd en kan vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde van dit bericht bent, is het niet toegestaan die informatie te gebruiken, te verspreiden of daaraan op enigerlei wijze bekendheid te geven. Mocht u dit bericht abusievelijk hebben ontvangen, dan verzoeken wij ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en dit bericht onverwijld te vernietigen.

Dynamis staat niet in voor het bij de ontvanger juist en volledig overkomen van de informatie verzonden met dit bericht, noch voor hierbij overgebrachte virussen.